کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه   Critical Care Nursing (M.Sc)

  پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که با مشکلات تهدیدکننده زندگی و اقدامات پیشرفته و حیاتی سرو کار دارد. پرستار مراقبت ویژه یک پرستار حرفه ای است که مسئول تضمین ارائه مراقبت پرستاری پیشرفته و با کیفیت به بیمار بدحال و خانواده وی است.

   

  اهداف کلی : 

  هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش، نگرش و عملکرد لازم و توانایی ها و فراتوانایی های لازم (رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، فناوری اطلاعات، خودآموزی مادام العمر، پژوهش، مدیریت و ارتقاء کیفیت، نقد خلاقانه و حل مسئله در شرایط بحرانی) جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران بد حال و نیازمند مراقبت ویژه باشند.

   

  طول دوره وتعداد واحدها:     

  طول دوره: مطابق با آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
  تعداد کل واحد: 32 واحد 
  تعداد واحدهای اختصاصی اجباری (Core): 26 واحد 
  تعداد واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 2 واحد
  تعداد واحد پایان نامه: 4 واحد


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0