1 – ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

 2- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های‌ ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروها

 3- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود .

 4 - ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده .

 5 - نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده .

 6- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده .

 7- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه .

 8- بررسی صلا‌حیت معاونان گروه‌ها و اظهار نظر درباره آنان .


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0