کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس 

  رشته پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از رشته های گروه پزشکی است که دانش آموختگان قادر خواهند بود در زمان فوریتها ، حوادث و بلایا ، نیازهای فوری سلامت بیماران و یا آسیب دیدگان را به صورت مستقل (در شرایط اضطرار) و یا در تیم سلامت تامین نمایند.

   

  اهداف کلی : 

  رسالت این رشته تربیت پرستارانی آگاه و توانمند در زمینه ارائه خدمات پرستاری در اورژانس ها، بلایا، حوادث و سوانح است که با تعهد و دلسوزی، آمادگی برنامه ریزی و مقابله با حوادث غیرمترقبه را در زمینه حوزه سلامت داشته و با استفاده از مهارت های بالینی و مدیریتی در کمترین زمان ممکن و یا بیشترین بازده مداخلات پرستاری موردنیاز را به مددجویان چه به صورت انفرادی و چه دسته جمعی ارائه دهند و افراد یا گروه های تحت نظر خود را در جهت کنترل شرایط حوادث فوری و بلایا (مرگ و میر و آسیب صدمات مالی و جانی) هدایت و رهبری نمایند تا بدین وسیله از آسیب های سلامتی وارد شده به مردم تا حد ممکن کاسته و بازسازی سلامت مردم را تسریع نمایند.

   

  طول دوره وتعداد واحدها:

  طول دوره: مطابق با آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
  تعداد کل واحد: 32 واحد
  تعداد واحدهای اختصاصی اجباری (Core): 28 واحد 
  تعداد واحدهای کمبود یا جبرانی: 8 واحد   
  تعداد واحد پایان نامه: 4 واحد     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0