1) جدید بودن منابع درسی  
  2) کافی بودن تعداد منابع درسی  
  3) کافی بودن تعداد روزهای امانت  
  4) ساعت کار کتابخانه  
  5) نحوه برخورد متصدیان میز امانت  
  6) آئین نامه برخورد با تأخیرها  
  7) پاسخگویی به سوالات مرجع  
  8) سالن مطالعه  
  9) لطفا هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، مرقوم فرمایید:  
  تاریخ ثبت فرم:  1402/03/08
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0