فرم های الکترونیکی تراکنشی       فرم های الکترونیکی تعاملی                

فرم های الکترونیکی میزخدمت

 فرم ثبت پرسش یا درخواست از کتابدار          فرم نظرسنجی کتابخانه                   فرم ثبت شکایت دانشکده در خصوص خدمت
 پیگیری پرسش یا درخواست از کتابدار         فرم ثبت نام در کارگاه های دفتر توسعه آموزش(EDO)                  فرم پیگیری شکایت دانشکده در خصوص خدمت
 فرم درخواست پست الکترونیک هیئت علمی        فرم نظرسنجی وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی                   فرم نظرسنجی در خصوص خدمت
 پیگیری درخواست پست الکترونیک هیئت علمی         فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی دانشکده                  
 فرم درخواست پست الکترونیک دانشجویان            فرم نظرسنجی اداره آموزش                  
 پیگیری درخواست پست الکترونیک دانشجویان         فرم نظرسنجی واحد پژوهش                  
 فرم ثبت درخواست ملاقات با مدیران دانشکده        فرم نظرسنجی واحد فرهنگی                  
 فرم پیگیری درخواست ملاقات با مدیران دانشکده        فرم نظرسنجی واحد روابط عمومی                  

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0