مسئول برنامه ریزی نظری پرستاری و مامایی: فاطمه افشارنیا
 تلفن تماس: 5-33375152-028  داخلی:3533

شرح وظایف:  

تهیه و تدوین و بازنگری جدول زمان بندی ۸ ترم دانشجویان براساس رعایت دروس پیش نیاز
 تدوین تقویم دانشگاهی برای هر ترم با مشورت معاونت آموزشی
 تدوین تقویم پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی های مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی، مدیران گروه ها و ریاست دفتر آموزش برای بررسی و ارائه پیشنهادات دو ماه قبل از پایان ترم جاری
 بررسی پیشنهادات مدرسین و دانشجویان، در صورت امکان کاربرد پیشنهادات برای برنامه های ترم آینده
 برقراری ارتباط با اساتید مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم بعد 
 تهیه پیش نویس نامه های مربوط به مدرسین علوم پایه پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، گروه معارف و دانشگده بهداشت دانشگاه (حداقل یک ماه قبل از شروع ترم)
 تدوین برنامه هفتگی با توجه به اطـلاعات جمع آوری شده و تعیین کلاس ها و ...
ارائه برنامه تدوین شده جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش
 اعمال نظرات پیشنهادی معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش در برنامه تدوین شده درصورت امکان
 ارائه برنامه های تدوین شده به هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و .....
 حضور در دفتر برنامه ریزی جهت پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های تئوری دانشجویان
 برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت دانشجویان، کلاس ها و برگزاری آنها
 برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات آنان
 پیگیری و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فیزیکی کلاس ها و ..
 گزارش عملکرد هر نیمسال به معاونت آموزشی


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0