نام و نام خانوادگی: دکتر سیده آمنه مطلبی
سمت: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای پرستاری بهداشت سالمندی /  مرتبه علمی: استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
پست الکترونیک: a.motalebi@qums.ac.ir
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3569
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0