آیین نامه اجرای طرح تحقیقاتی

 
1- پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده ، پیگیری روند اداری طرح از نظر صدور ابلاغیه یا عقد قرارداد ، پیگیری روند اجرائی ، پیگیری گزارشات و غیره بعهده دبیر شورا میباشد . ایشان موظف هستند رونوشت کلیه مکاتبات خود با مدیر اجرایی طرح و یا طرح دهندگان را به معاون پژوهشی دانشکده ارسال نماید.

2- مجری طرح پس از دریافت ابلاغیه و یا عقد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرائی طرح به نحوی که در پروپوزال آمده و مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و دانشکده قرار گرفته است، می باشد.

3- چنانچه در پروپوزال طرح، زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده و یا اجرای طرح منوط به احراز شرایط ویژه ای باشد، مجری موظف است مطابق آن شرایط و یا در زمان مشخص شده عمل نماید.

4- مجری موظف است مطابق موارد مندرج در قرارداد  و بر اساس جدول زمانبندی پروپوزال که به تأیید شورای پژوهشی رسیده و زمانبندی ارائه گزارشها در آن مشخص شده، گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را در 3 مرحله طبق فرم برگه گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی  به معاونت پژوهشی ارسال نماید.

5- مجری موظف است گزارش انجام طرح تحقیقاتی خود را هر 3 ماه به ناظرطرح  ارائه نماید.

6- ارائه گزارش های دوره ای و گزارش نهایی طرح ، به عنوان بخشی از انجام طرح پژوهشی تلقی می شود و مجری طرح موظف است نسبت به ارسال به موقع گزارش اقدام نماید. لذا گزارش ها نیز باید مورد داوری قرار گیرند. لازم است گزارش های طرح های پژوهشی به صورت تایپ شده باشد. منظور از داوری گزارشهای دوره ای و گزارش نهایی، بررسی طرح و تایید آن توسط ناظر می باشد.

7- چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه ، حداکثر به مدت 3 ماه از طرف مجری نسبت به شروع طرح پژوهشی اقدامی به عمل نیاید قرارداد لغو شده و وجوه دریافتی بایستی مسترد گرد

8- چنانچه مجری با ذکر دلایل موجه نتواند در مدت پیش بینی شده طرح را خاتمه دهد بایستی یک ماه قبل از اتمام تاریخ مقرر ، کتباً از شورا درخواست تمدید قرارداد نماید.

9- چنانچه مجری در ارائه گزارش کار و گزارش نهایی تعلل ورزد ، شورای پژوهشی هیچگونه مسئولیتی در قبال ادامه طرح نخواهد داشت و قرارداد مربوطه فسخ خواهد شد .

10- چنانچه انجام طرح پژوهشی منجر به کشف و یا اختراع شود مجری طرح موظف است مراتب را به طرف قرارداد اطلاع دهد.تعیین حقوق مجری (مجریان) طرح و یا موسسه تحقیقاتی و همچنین روش ثبت اختراع یا کشف و بهره برداری از آن طبق آئین نامه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

11- مجری موظف است طرح پژوهشی خود را دقیقاً بر طبق مفاد پروپوزال مصوب انجام دهد و در مواردی که امکان عملی شدن پروپوزال مصوب وجود نداشته باشد و یا در انجام آن به مانعی برخورد نماید مراتب بایستی کتباً از طرف مجری به شورا ارائه شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

12- مجری یا مجریان طرح تعهد می نمایند چنانچه نسبت به تعهدات خود در مورد طرح عمل ننماید ، بنا به تشخیص شورای پژوهشی دانشکده و اعلام به ذیحسابی ، کلیه مبالغ اعلام شده از اولیـن برداشت های آنها کسر می شود.

13- طرف قرارداد حق هیچ گونه واگذاری و یا تغییر موضوع قرارداد به غیر را به هیچ نحو نخواهد داشت.

14- در کلیه موارد و سایر مواردی که در قرارداد ذکر نگردیده ، شورای پژوهشی دانشکده تصمیم گیرنده خواهد بود و مجری طرح ملزم به اجرای مصوبه شورا  می باشد.

15- مجری موظف است در پایان اجرای طرح، کلیه نتایج به دست آمده را بصورت گزارش نهائی مطابق با شرایطی که در متن قرارداد آمده است، مرتب نموده و همراه ضمایم و جهت تسویه حساب پایانی در اختیار معاونت پژوهشی قرار دهد.

16- برای استفاده مناسب از نتایج تحقیق، لازم است گزارش نهائی طرح در قالب زیر تهیه شود:
 
چکیده طرح: شامل زمینه و هدف ، روش کار ،یافته ها ،نتیجه گیری بین 100 تا 150 کلمه می باشد.
 
معرفی تحقیق: شامل زمان شروع و خاتمه طرح، رقم بودجه مصرف شده، منابع تأمین بودجه، بیان مسئله، اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق، تعریف واژه ها، محدودیتهای تحقیق و ملاحظات اخلاقی.
 
دانسته های قبلی: شامل چهارچوب تحقیق و مروری بر متون
 
مواد و روش کار: شامل نوع تحقیق،محیط و  جامعه مورد مطالعه، مشخصات نمونه پژوهش، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، روش نمونه گیری، روش گردآوری داده ها، روش پایایی و روائی ابزار گردآوری داده ها، چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری بکار رفته
 
یافته های تحقیق:‌ شامل جداول، نمودارها، عکسها، مشخصات دقیق موارد تولید شده و کلیه اطلاعات مربوطه در این زمینه
 
بحث و نتیجه گیری: شامل تحلیل و بحث یافته ها ، نتیجه گیری نهایی
 
پیشنهادها : شامل پیشنهاد بر اساس یافته ها، پیشنهاد برای تحقیقات بعدی، پیشنهاد برای سازمانها و مراجع ذینفع و ذیربط
 
فهرست ها: شامل منابع فارسی و منابع لاتین
 
پیوستها: (شامل پایان نامه های اجرا شده بر مبنای طرح، مقالات تهیه و یا چاپ شده از تحقیق به همراه نشانی دسترسی به آنها، پرسشنامه های تحقیق، جداول و نمودارها، عکسها، برگه های ثبت اطلاعات و نتایج مصاحبه یا مشاهده و از این قبیل)
 
17- معاونت پژوهشی دانشکده به هر طریقی که صلاح بداند بر حسن اجرا و چگونگی روند اجرایی طرح نظارت خواهد نمود.

18- ناظر هر طرح موظف است برگه نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی را به همراه گزارش پیشرفت طرح که توسط مجری ارائه شده است به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه ارسال نماید.

19- علاوه بر امر نظارت، معاونت پژوهشی دانشکده می تواند در مواردیکه صلاح بداند از اعضای هیئت علمی گروه ، دانشکده ، دانشگاه و یا سایر صاحبنظرانی که به آنها دسترسی دارد به شرطی که جزو همکاران طرح نبوده باشند ، جهت ارزشیابی گزارشهای پیشرفت و روند اجرای طرح نظرخواهی نماید.

20- لازم است مجری یک مقاله علمی از نتایج طرح (به نام مجریان و همکاران طرح و قید عنوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین) استخراج و هنگام دفاع از گزارش نهایی اعلام وصول مقاله از مجلات معتبر علمی را دارا باشد در غیر این صورت، تسویه حساب کامل با مجری طرح صورت نمی گیرد و گزارش نهایی طرح نیز مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. مسئولیت پیگیری این امر بر عهده دبیر شورای پژوهشی دانشکده است.

21- ارائه گزارش نهایی طرح به همراه مستندات و در قالب ذکر شده به معاونت پژوهشی دانشکده

22- ارائه گزارش نهایی طرح به داوران منتخب دانشکده جهت اعلام نظرتوسط دبیر شورا

23- اعلام نظرات داوران به مجری یا مجریان طرح

24- حضور مجری طرح در شورای پژوهشی دانشکده جهت دفاع از گزارش نهایی طرح

25- تصویب کلیات گزارش نهایی طرح در شورا

26- بررسی معاون پژوهشی دانشکده از نظر کیفیت اصلاحات  انجام شده توسط مجری

27- ارسال گزارش نهایی تصویب شده به همراه اعلام وصول از مجله به معاونت پژوهشی دانشگاه

 28- اعلام خاتمه طرح به امور مالی دانشکده جهت تسویه حساب با مجریان

آئین نامه بازنگری شده مربوط به فعالیت های پژوهشی  (جهت محاسبه حق تمام وقتی مصوبه هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 86/4/25)
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0