آیین نامه انتخاب پژوهشگر نمونه
شرایط کلی :
 
انتخاب پژوهشگر نمونه در مناسبت های مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده عضو هیات علمی است.
مراحل اجرایی :
 
اعضای هیات علمی هر دانشکده باید مستندات فعالیت های پژوهشی خود را به صورت سه ماهه به رابطین پژوهشی دانشکده خود ارائه نمایند.
در حال حاضر مستندات شامل موارد زیر می باشد:
کپی چکیده مقاله چاپ شده در مجله های علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به انضمام شناسنامه و جلد مجله
کپی خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه کنگره به انضمام جلد کتابچه و گواهی شرکت
کپی جلد و شناسنامه کتاب های تالیفی به همراه یک نسخه از کتاب
کپی قرارداد انجام طرح تحقیقاتی با سایر سازمان ها
کپی مستندات مربوط به ثبت اختراع و اکتشافات
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0