آیین نامه تصویب طرحهای پژوهشی هیات علمی

1- تکمیل و ارائه فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی توسط مجری

تعداد مجاز طرحهای تحقیقاتی هم زمان اعضای هیئت علمی

رتبه علمی هیات علمی  دانشجویی HSR جمع
دانشیار 3 2 2 7
استادیار 2 2 1 5
مربی 1 1 1 3

2- ارائه طرح پیشنهادی به داوران منتخب دانشکده جهت بررسی و ارائه نظر

3- ارائه نظرات داوران به مجری طرح

4- ارائه پیشنویس طرح تحقیقاتی اصلاح شده  به صورت کامل تکمیل، تایپ و امضا شده توسط مجری  به معاونت پژوهشی دانشکده به همراه فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم

5- حضور مجری در جلسه شورای پژوهشی دانشکده جهت دفاع از طرح پیشنهادی 

6- بررسی شورای پژوهشی دانشکده از نظر کیفیت اصلاحات  انجام شده توسط مجری

7- تصویب کلیات طرح در جلسه شورای پژوهشی

8- ارسال نامه به مجری طرح جهت اصلاح اشکالات مطرح شده در شورای پژوهشی

9- بررسی کیفیت اصلاحات انجام شده توسط معاون پژوهشی دانشکده

10- اعلام تصویب طرح به مجری

11- ارجاع طرح هایی که نیازمند طرح در کمیته اخلاق پزشکی هستند به معاونت پژوهشی دانشگاه و درصورت تصویب طرحهای مذکور در این کمیته، با مجریان طرح قراداد منعقد می گردد.

12- انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی  با مجری در مورد طرحهایی که نیاز به طرح در کمیته اخلاق پزشکی ندارند.

13- ارسال پروپزال نهایی به همراه قرارداد به معاونت پژوهشی دانشگاه

14- ارسال قراداد منعقده به حسابداری دانشکده جهت پرداخت هزینه طرح


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0