فرایندهای کتابخانه


   فرایند ثبت نام در کتابخانه
   فرایند تسویه حساب با اعضا
   فرایند آموزش به کاربران
   فرایند امانت کتاب

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0