1- تعيين استاد راهنما: 
الف- اخذ فرم انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو از سايت دانشکده (فرم شماره 1)
ب- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و تاييد توسط استاد راهنما
ج- اعلام نظر مدیرگروه در خصوص موافقت یا عدم موافقت در خصوص استادراهنمای انتخابی
د- ارسال فرم استاد راهنما توسط مديرگروه به دفتر تحصيلات تکميلي جهت طرح در جلسه شوراي تحصيلات تکميلي. اين مرحله بايد تا پايان نيمسال اول انجام پذيرد.2-بررسي و تاييد عنوان در گروه:
الف- اخذ فرم پيشنهاد عنوان از سايت دانشکده (فرم شماره 2)
ب- تکميل فرم عنوان توسط دانشجو که شامل عنوان، بيان مسئله، هدف ، روش کار  و منابع باشد.
ج- تاييد استاد راهنما و ارجاع به گروه تخصصي
د- طرح و تصويب در گروه تخصصي


 
3- طرح عنوان در شوراي تحصیلات تکمیلی ظرف مدت 2 تا 4 هفته پس از تاييد در گروه:
الف- ارائه فرم عنوان پایان نامه با تاييد مديرگروه به دفتر تحصيلات تکميلي حداقل يک هفته قبل از برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تکميلي (فرم شماره 2)
ب- طرح در جلسه و تصويب عنوان
ج- اعلام نتيجه جلسه به استاد راهنما
د- اخذ فرم استاد مشاور از سایت دانشکده و تکمیل آن و ارائه جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (فرم شماره 3)


 
4- تصويب پروپوزال در گروه تخصصي و شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده:
الف- تنظيم و تدوين پروپوزال توسط دانشجو زير نظر استاد راهنما (طبق فرمت پروپوزال دانشکده که بر روي سايت قرار دارد)
ب- تاييد توسط استاد راهنما (فرم شماره 4)
پ- ارسال پروپوزال توسط مديرگروه به دفتر تحصيلات تکميلي
ت- طرح در شوراي تحصيلات تکميلي و تعيين اساتيد داور و نماينده تحصيلات تکميلي دانشکده جهت دفاع از پروپوزال
ج-دریافت فرم نظرخواهی از داور پروپوزال و نماینده تحصیلات تکمیلی و فرم تعیین وقت جهت دفاع از پروپوزال (فرم شماره 5 الف) دريافت فرم تعيين وقت جهت دفاع از پروپوزال توسط دانشجو از سايت دانشکده و اخذ تاريخ پيشنهادي از نماينده تحصيلات تکميلي و داوران منتخب و ارائه نسخه پرینت شده پروپوزال به اعضاء توسط دانشجو (فرم شماره 5 ب)
چ- ارسال دعوتنامه از طرف دفتر تحصیلات تکمیلی تحت نظر کارشناس تحصیلات تکمیلی
ح- دفاع از پروپوزال با حضور استاد راهنما، اساتيد مشاور، داوران برگزيده شوراي تحصيلات تکميلي و نماينده شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده (فرم شماره 6)
چ- دريافت نظرات اساتيد داور و نماينده تحصيلات تکميلي توسط نماينده تحصيلات تکميلي در جلسه و ارسال به اساتيد راهنما توسط کارشناس تحصيلات تکميلي ( فرم شماره 7)
د- انجام اصلاحات خواسته شده توسط دانشجو و تاييد توسط استاد راهنما و نماينده شوراي تحصيلات تکميلي ( فرم شماره 7)
ذ- تصویب نهایی پروپوزال5- دريافت کد اخلاق از معاونت پژوهشي دانشگاه و ورود به محيط پژوهش جهت جمع آوري اطلاعات و نگارش پايان نامه:
الف- ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشي دانشکده جهت دريافت کد اخلاق (مراحل دريافت کد اخلاق بر روي سايت قرار دارد) (فرم شماره 8)
ب- دريافت کد اخلاق از معاونت پژوهشي و اعلام توسط واحد پژوهش دانشکده به واحد تحصيلات تکميلي دانشکده
ت- دريافت معرفينامه به حراست و محل نمونه گیری از واحد تحصيلات تکميلي دانشکده و اخذ تاییدیه حراست  جهت ورود به محيط پژوهش (فرم شماره 9)
پ-  ارائه حداقل يک بار گزارش پيشرفت پايان نامه حداکثر 6 ماه پس از اخذ کد اخلاق (فرم شماره 10)
ج- نگارش پايان نامه طبق چهارچوب نگارش پايان نامه زير نظر استاد راهنما و اساتيد مشاور (چهارچوب نگارش پايان نامه بر روي سايت قرر دارد)


 
6- دفاع نهايي از پایان نامه:
الف- تکميل نمودن فرم اظهار آمادگي جهت دفاع از پايان نامه توسط دانشجو تاييد توسط استاد راهنما و مديرگروه (فرم شماره 11)
ب- تحويل تاييديه وصول يا پذيرش مقاله مستخرج از پایان نامه ویا تاییدمقالاتی که submition گردیده اند توسط استاد راهنما، به نماينده تحصيلات تکميلي  
پ- بررسي شرايط فراغت از تحصيل توسط کارشناس تحصيلات تکميلي دانشکده
ت- طرح فرم آمادگی دفاع از پایان نامه در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی و بررسی مجدد داورها و نماینده تحصیلات تکمیلی و تعیین نهایی آن ها
ج- تحويل پايان نامه به اساتيد داور همراه با نامه تحصيلات تکميلي و گرفتن تاييديه اساتيد داور جهت قابل دفاع بودن پايان نامه پس از انجام اصلاحات خواسته شده جهت قابل دفاع بودن پایان نامه ،حداکثر دو هفته پس از دريافت پايان نامه توسط داور (فرم شماره 12)
چ- تکميل فرم دريافت وقت از اعضا جهت دفاع نهايي توسط دانشجو (فرم شماره 13) - فرم اطلاعیه دفاع نهایی پایان نامه
ح- دفاع نهايي با حضور 2 نفر داور، نماينده شوراي تحصيلات تکميلي، استاد راهنما و اساتيد مشاور و تکميل امضا فرم ارزشيابي پايان نامه دانشجو (فرم شماره 14)
خ- دريافت صورتجلسه دفاع از پايان نامه از واحد تحصيلات تکميلي دانشکده و اعمال اصلاحات توصيه شده در جلسه دفاع توسط دانشجو طبق صورتجلسه تحصيلات تکميلي و تاييد انجام اصلاحات توسط استاد راهنما و نماينده تحصيلات تکميلي حداکثر تا دو هفته پس از دفاع (فرم شماره 15)
د-معیارهای ارزشیابی نمره دهی پایان نامه (فرم شماره 1-16،فرم شماره 2-16) و تحويل نسخه نهايي پايان نامه به کارشناس تحصيلات تکميلي جهت چک نمودن پايان نامه از نظر انطباق با چهارچوب نگارش و چاپ پايان نامه و گرفتن تاييديه صحافي پايان نامه (فرم شماره 17)
ز- ثبت چکيده پايان نامه در سامانه eprint (راهنمای استفاده از سامانه Eprints).
ر- صحافي پايان نامه به تعداد مورد نظر طبق (فرم شماره 18) و تحويل پايان نامه 
ژ- گزارش نتایج کاربردی پایان نامه ها (فرم شماره 19)

دانلود فایل فرایند انجام پایان نامه به صورت Pdf


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0