دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری  Psychiatric Nursing (MSc)


  شاخه ای از رشته پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و یافته های پژوهشی و بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و نظریه های روان پرستاری

  و با کسب تبحر و مهارت کافی در زمینه مراقبت های جامع پرستاری خدمات خود را در سطوح مختلف پیشگیری به گروه هدف خود که عموما افرادی هستند

  که به اختلالات روانپزشکی، ناتوانی های یادگیری و هوشی دچار می باشند ارائه می نمایند.

  طول دوره وتعداد واحدها: 

  طول دوره: مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
  تعداد کل واحد: 32 واحد 
  تعداد واحدهای دروس اختصاصی: 28 واحد 
  تعداد واحد پایان نامه: 4 واحد


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0