عنوان خدمت: فرایند طرح تحقیقاتی هیئت علمی

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

 اعضای هیأت علمی باید طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیأت علمی تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقات محل خدمت خود ارائه نمایند. طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی می‌توانند گسترده و جامع باشند و چندین پایان نامه را پوشش دهند. بدیهی است هزینه‌های پرسنلی مربوط به پایان نامه که واحد درسی برای اساتید راهنما، مشاور و غیره محسوب می‌شود باید از هزینه کل طرح کسر گردد و طرح تمام مراحل داوری را طبق روال معمول طی نماید.

- اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در صورت تمایل به انجام طرح های تحقیقاتی مداخله ای (غیر بالینی) در قالب پرسشنامه HSR به سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مراجعه نمایند. 

- پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید به طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.

- مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله و تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند

-ناظر باید بر تمام مراحل اجرای طرح، به خصوص رعایت اصول اخلاقی نظارت کامل داشته باشد.

-در مواردی که مجری طرح تحقیقاتی، مقاله/ مقالات چاپ شده منتج از طرح به تعداد مذکور در فرم قرارداد انجام طرح تحقیقاتی ارائه نماید، نیازی به گزارش نهایی نمی‌باشد(ناظر طرح تحقیقاتی باید تأیید کند که مقالات منتج از طرح تحقیقاتی اهداف کلی طرح را پوشش داده اند).

-در مواردی که مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از طرح وجود ندارد، گزارش نهایی به همراه برگه اعلام وصول مقاله لازم می‌باشد. بدیهی است در مورد خاتمه اینگونه طرحها،شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم خواهد گرفت.  

-گزارش نهایی باید شامل جلد، صفحه فهرست مطالب، چکیده ساختاری، مقدمه، اهداف، مواد و روش‌ها، – یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها) و مراجع باشد. مراجع باید براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده در متن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش قید شود.

-گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.

 آدرس سامانه پژوهان: http://crs.qums.ac.ir 


مسئول ارائه خدمت:

 فرزانه ایزدی مقدم، کارشناس پژوهش، کارشناس فیزیک (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل فلوچارت  


 قوانین و مقررات:

سقف بودجه تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آن‌ها به شرح زیر می‌باشد. البته به شرط این‌که محقق طرح معوقه نداشته باشد. بدیهی است این سقف از نظر تعداد و بودجه مربوط به طرح‌های در دست اجرای محقق در یک مقطع زمانی است و اساتید محترم می‌توانند پس از خاتمه طرح در دست اجرا، طرح بعدی را با رعایت سقف مصوب ارایه نمایند.

استاد           6 طرح تحقیقاتی        
دانشیار        4 طرح تحقیقاتی        
استادیار       3 طرح تحقیقاتی        
مربی          2 طرح تحقیقاتی        تبصره 1: طرح‌های استانی و ملی جداگانه تصمیم گیری خواهند شد.
تبصره 2: اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه می‌توانند با رعایت سقف بودجه مصوب 1 طرح تحقیقاتی بیش‌تر داشته باشند.
تبصره 3: مراکز و دانشکده‌ها باید در تصویب طرح‌ها، حد نصاب طرح‌های در دست اجرای فرد را از نظر تعداد و بودجه رعایت نمایند و به گونه ای برنامه ریزی فرمایند که زمینه تحقیقاتی هر عضو هیأت علمی مشخص شود.

- عنوان طرح تحقیقاتی حتما باید شامل یکی از اولویت های پژوهشی تایید شده معاونت پژوهشی دانشگاه باشد

- طرح تحقیقاتی حتما باید قبل از عقد قرارداد تاییدیه و کد اخلاق را اخذ نماید. 


 مستندات مورد نیاز:  
 دریافت فرم تأیید ناظر
 دریافت فرم شورای اخلاق
 دریافت اولویت های پژوهشی
 دریافت فرم تحویل وسایل غیرمصرفی
 دریافت فرم نظارت بر طرح هیأت علمی
 دریافت فرم پروپوزال طرح هیأت علمی
 دریافت فرم گزارش پیشرفت طرح هیأت علمی 


مدت زمان انجام خدمت:

زمانبندی:

1- بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران

2- ارسال نظرات اصلاحی به مجری جهت اعمال آن ها

3- بررسی و تایید داور نهایی جهت طرح در شورا

4- مطرح شدن در شورای مربوطه

 (مدت زمان مراحل 1 تا 4 حدود 2 ماه می باشد)

5- ابلاغ نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح

6- طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم

7- ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب

8- عقد قرارداد پژوهشی

(مدت زمان مراحل 5 تا 8 حدود 1 ماه می باشد)

9- اجرای طرح طبق مدت زمانی که مجری در پروپوزال اولیه قید کرده است

10- پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح

(مدت زمان مرحله 10 به وجود بودجه پژوهشی بستگی دارد)

11- ارائه پذیرش چاپ یا مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح، فاکتورهای مربوطه و فرم های تایید ناظر

12- اعلام خاتمه طرح در شورای پژوهشی مربوطه

13- پرداخت مابقی بودجه مصوب

(مدت زمان مرحله 13 به وجود بودجه پژوهشی بستگی دارد)


*زمانبندی های اعلام شده تقریبی است و با توجه به زمان دریافت پاسخ داوری ها از سوی داوران، تاریخ شورای پژوهشی بعدی در هنگام تصویب یا خاتمه طرح و وجود بودجه پژوهشی قابل تغییر است. 


هزینه های مورد نیاز:

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی:

عطف به بند بیست و شش مصوبه سومین جلسه هیأت محترم امنای دانشگاه مورخ 90/10/02 یک پنجاهم حقوق شامل دو بند ردیف اول حکم (حقوق و فوق العاده مخصوص) برای هر ساعت تحقیق.

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای غیر هیأت علمی :

- کارشناسی: 25000 ریال

- کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: 30000 ریال

- PhD، تخصص و فوق تخصص: 35000 ریال 


سؤالات متداول 


                     

                                               

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0