عنوان خدمت: فرایند ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

شناسه خدمت: 10031028101

معرفی خدمت: ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی یعنی ارتقاء از مرتبه علمی پایین تر به مرتبه بالاتر می باشد.

- مراتب علمی اعضای هیات علمی:

1– مربی 2– استادیار 3– دانشیار 4– استاد  

توضیح مختصر مراتب علمی اعضای هیات علمی

1- مربی : به مرتبه علمی آن دسته از اعضای هیات علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای

اطلاق می‌گردد.

2- استادیار: به مرتبه علمی آن دسته از اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری تخصصی می باشند  اطلاق

می‌گردد.

توضیح لازم: در صورتیکه اعضای هیات علمی مربی مطابق بند آئین نامه ارتقاء مرتبه ، شرایط مربوط را احراز

نمایند به مرتبه استادیاری ارتقا یافته و ارتقاء به مراتب بالاتر منوط به کسب مدرک دکتری تخصصی می باشد.

3- دانشیار: به استادیارانی که حداقل مدت چهار سال به صورت تمام وقت جغرافیایی و 6 سال به صورت تمام وقت از همکاری ایشان در مرتبه استادیاری سپری شده باشد و موفق به کسب حداقل 155 امتیاز از جدول حداکثر امتیازات آئین‌نامه ارتقاء مرتبه شوند پس از تصویب هیات ممیزه دانشیار اطلاق می‌گردد.

4- استاد: به دانشیارانی که حداقل مدت چهار سال به صورت تمام وقت جغرافیایی و 6 سال به صورت تمام وقت از همکاری ایشان در مرتبه دانشیاری سپری شده باشد و موفق به کسب حداقل 170امتیاز از آئین نامه ارتقاء گردند پس از تصویب هیات ممیزه استاد اطلاق می‌گردد. 
شناسه خدمت: شناسه در حال اخذ
- آدرس سامانه ارزشیابی عملکرد اساتید: http://pef.qums.ac.ir 


مسئول ارائه خدمت:

 سمیه علیقلی، کارشناس مامایی (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
دریافت مراحل گردش کار ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
 دریافت فرایند ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی


قوانین و مقررات:

 آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها

 شیوه نامه امتیازات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین    

 جداول ارتقاء اعضای هیئت علمی 


مستندات مورد نیاز 


مدت زمان انجام خدمت:
مدت زمان انجام فرآیند ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی حدود 4 ماه می باشد.


فرم نظرسنجی خدمت
فرم ارائه شکایت
فرم پیگیری شکایت
فرم انتقادات و پیشنهادات

                                 

                                                          

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0