• ساعت : ۱۰:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۱۱۰۷
دفاع نهایی زهرا زرمحمدی دانشجوی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه

دفاع نهایی زهرا زرمحمدی دانشجوی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه با عنوان: " بررسی تاثیر اجرای برنامه خود مدیریتی مبتنی بر الگوی  5A بر فشار مراقبتی مراقبین بیماران همودیالیزی" کـه در روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 سـاعـت 14-12:30در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0