• ساعت : ۱۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۱۱۰۶
دفاع نهایی زكریا فتاحی دانشجوی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه

دفاع نهایی زکریا فتاحی دانشجوی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه با عنوان: " بررسی تأثیر اجرای تیم واکنش سریع پرستاری بر پیامد بیماران مالتیپل تروما(ترومای سر و تروماهای باز) مراجعه‌کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر کرمانشاه در سال 1401"  در روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 سـاعـت 14-12:30در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0